interventiecentrum

Voorbeelden >> Interventiecentrum

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) stond in 2009 voor een grote uitdaging. Voor 2015 moest het operatiekamercomplex vernieuwd worden om te blijven voldoen aan de steeds strenger wordende eisen. Een substantieel deel van het gebouwcomplex was aan vervanging toe en er waren diverse knelpunten die opgelost moesten worden zoals bij parkeren, technische installaties en de functionele capaciteit.

Om tot een verantwoorde en door de organisatie gedragen keuze te komen hebben we samen met verschillende in- en externe stakeholders de verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat renovatie van de huidige locatie, gefaseerde verbouw en nieuwbouw op de huidige locatie en volledige nieuwbouw in één keer geen haalbare opties waren. Dit heeft in 2010 geleid tot het besluit van het MCA om een nieuw concept te ontwikkelen, een half nieuw ziekenhuis op een nieuwe locatie: het interventiecentrum.

Deze keuze betekent dat er voor geruime tijd gewerkt zou moeten worden op twee locaties. Hiervoor hebben we het bedrijfsconcept en het gebouwconcept uitgewerkt in de profielen Regionaal Topklinisch Interventiecentrum op de nieuwe locatie en Centrum voor Diagnostiek en Behandeling op de bestaande locatie. Dit betrof ondermeer bouwkundige analyses, medisch-inhoudelijke aspecten, ondersteunende processen en de business case.

Daarnaast hebben we de selectie van de nieuwbouwlocatie, de selectie en contractering van het ontwerpteam, het opzetten van het programmamanagement van de ontwerpfase en de uitwerking van het voorontwerp begeleid. Een belangrijk onderdeel in het ontwerp was dat de positionering van voorzieningen werd gebaseerd op de analyse van de zorgadministratie  van het ziekenhuis, waardoor verplaatsingen kunnen worden gereduceerd en capaciteit beter kan worden benut.

Capaciteitsanalyse bedgebruik

Ordenen zorgprocessen en reduceren verplaatsingen Gebouwontwerp Interventiecentrum MCA.  Architect: +ACDC - cepezed 2011

Referentie Medisch Centrum Alkmaar 2009 - 2013