capaciteitsanalyse

Voorbeelden >> Capaciteitsanalyse

Een ziekenhuis in een landelijk gebied in Oost-Nederland is van plan een nieuw ziekenhuis te realiseren. Met het intreden van de stelselwijziging moeten ziekenhuizen gebouwinvesteringen op eigen risico financieren en terugverdienen. Daardoor is het van belang inzicht te krijgen in de benodigde omvang van het ziekenhuisgebouw in relatie tot de zorgproductie. CEAN is gevraagd om de bestaande kaderstelling voor de nieuwbouw aan te scherpen. Hierbij hebben we de volgende aanpak gehanteerd:

 1. De ontwikkelingen en trends zijn in beeld gebracht. Dit betreft:
  a. De ontwikkeling van de demografie en epidemiologie
  b. Toenemende kwaliteits- en volumenormen
  c. Verdergaande ligduurreductie
  d. Verdergaande digitalisering
 2. In een quick scan is de benutting van de huidige voorzieningen (onder meer bedden, OK’s en poliklinieken) in beeld gebracht. Nadere analyse van de uitkomsten van de doorlichting heeft inzicht gegeven in de werkelijke benutting, de optimalisatiemogelijkheden in de huidige situatie en de randvoorwaarden.
 3. Vervolgens zijn scenario’s voor het mogelijke functieprofiel ontwikkeld.
  a. De inschatting van de toekomstige productie is voor deze scenario’s omgezet in de behoefte aan voorzieningen.
  b. Vervolgens is een preferent scenario bepaald, met de bandbreedte van de daarbij benodigde
  voorzieningen in de nieuwbouw en het ruimtebeslag.
 4. Als laatste is de globale ontwikkelstrategie met het plan van aanpak voor de vervolgfase in relatie tot de financiële haalbaarheid van de voorgenomen nieuwbouw opgesteld.:

De uitkomsten van deze analyses zijn gevalideerd in vier workshops met een kerngroep van de directie en een afvaardiging van de medisch specialisten.